Inauguracja Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

22 grudnia w Toruniu, odbyła się inauguracyjna sesja Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. – Wspólnie z partnerami wznawiamy dialog administracji rządowej i samorządowej oraz pracodawców i pracowników. Wierzę, że rada będzie ważnym forum wymiany poglądów i skutecznym narzędziem rozwiązywania konfliktów społecznych w regionie – mówił marszałek Piotr Całbecki.

Podczas inauguracyjnego posiedzenia podjęto decyzje w sprawie liczby przedstawicieli każdej organizacji wchodzących w skład rady, wybrano prezydium oraz ustalono kolejność przewodniczenia poszczególnych stron w pracach rady. Przewodniczącym WRDS został Leszek Walczak – przewodniczący Zarządu Regionu Bydgoskiego NSZZ „Solidarność”. Powołanie w skład Rady otrzymał również zastępca przewodniczącego Regionu Sebastian Gawronek.

Główne zadania Rady to między innymi: rozpatrywanie spraw społecznych i gospodarczych wywołujących konflikty między pracodawcami i pracownikami, opiniowanie projektów i programów w zakresie objętym zadaniami związków zawodowych i organizacji pracodawców.. Posiedzenia będą zwoływane w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.  

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego liczy w tej chwili 33 członków. Do udziału w pracach gremium organizacje pracownicze zgłosiły 12 osób – po 4 członków z NSZZ „Solidarność”, OPZZ i FZZ. Strona pracodawców desygnowała 15 przedstawicieli: Lewiatan – 4 osoby, BCC – 3 osoby,  Pracodawcy Pomorza i Kujaw – 4 osoby oraz Związek Rzemiosła Polskiego – 4 osoby.
Stronę rządową reprezentuje wojewoda oraz wybrane przez niego 2 osoby, natomiast stronę samorządową reprezentują: Marszałek Województwa oraz dwóch przedstawicieli jednostek samorządowych z terenu województwa.

zdjęcia: Marek Brodowski


Notice: Undefined variable: choc_chip_eu_cookie_optin in /www/region/www/www.region/wp-content/plugins/choc-chip-eu-cookie-plugin/choc-chip-eu-cookie-plugin.php on line 74